Gegevensprivacy

Verklaring gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe aanwezigheid op het internet, zoals ons social media-profiel (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte begrippen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de basisbeschikking gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).

leidinggevende

conap GmbH
Kaiserstraße 100
TPH3-A UG
52134 Herzogenrath

E-Mail: office@conap.biz

Gedelegeerd bestuurder: Dipl.-Ing. Alwin Penners

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming: ap@conap.biz

Soorten verwerkte gegevens:

– Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
– Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudgegevens (bv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna “gebruikers” genoemd).

Doel van de verwerking

− Verstrekking van het onlineaanbod, de functies en de inhoud ervan.
− Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers.
− Veiligheidsmaatregelen.
− Waaiermetingen/marketing

Gebruikte termen

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem/haar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken waaruit de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon blijkt, toe te kennen.

“Verwerking”: elke bewerking of reeks van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens. De term gaat een heel eind en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

Onder “profilering” wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

“Verantwoordelijk”: de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

“Verwerker”: de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Toepasselijke rechtsgrondslagen

Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede voor het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1, onder c), van het DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

Veiligheidsvoorzieningen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst ervan voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 32 DSGVO.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle uit te oefenen op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de doorgifte, de beschikbaarheidsbeveiliging en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden wij al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbescherming vriendelijke presets (Art. 25 DSGVO).

Samenwerking met contractverwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, dan geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO voor contractuitvoering noodzakelijk is), indien u daarmee heeft ingestemd, indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij op basis van een zogenoemd “orderverwerkingscontract” de verwerking van gegevens aan derden opdragen, gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Doorgifte naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt voor de nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land achter als de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Proces DSGVO. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het “privacyscherm”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform art. 15 DSGVO.

Zij hebben navenant. Conform artikel 16 van het DSBER heeft u het recht om de invulling van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te vragen.

Conform art. 17 DSGVO heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 DSGVO.

U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform art. 20 DSGVO worden ontvangen en te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven.

Overeenkomstig artikel 77 van het DSGVO hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op herroeping

U heeft het recht om verleende toestemmingen op grond van art. 7 lid 3 DSGVO met terugwerkende kracht in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform art. 21 DSGVO. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en recht van bezwaar in directe reclame

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd en blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de belangen van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. “Cookies van derden” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het onlineaanbod (anders, als het alleen cookies van derden zijn, worden ze “eerstepartijencookies” genoemd).

Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor veel van de diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ worden gemeld. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform artikel 17 en 18 DSGVO verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring van gegevensbescherming, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag met name uitgevoerd voor een periode van tien jaar overeenkomstig § 147, lid 1, onder AO, artikel 257, lid 1, onder 1, nr. 1 en 4, lid 4, onder HGB (boeken, bescheiden, beheersverslagen, boekhoudbescheiden, handelsportefeuilles, documenten die van belang zijn voor de belastingheffing, enz.) en 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 1, nrs. 2 en 3, 4 HGB (commerciële brieven).

Overeenkomstig de wettelijke vereisten in Oostenrijk wordt opslag met name gedurende 7 jaar uitgevoerd overeenkomstig § 132 (1) van de Bundesabgabenordnung (BAO) (boekhoudkundige bescheiden, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, bedrijfsdocumenten, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), 22 jaar voor diensten op het land en 10 jaar voor documenten betreffende langs elektronische weg verrichte diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten aan niet-ondernemers in EU-lidstaten waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Zakelijke verwerking

Daarnaast verwerken we
− Contractgegevens (bijvoorbeeld object, looptijd, afnemerscategorie).
− Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospecten en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Agentuurdiensten

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, waaronder conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software en ontwerpontwikkeling/-advies of -onderhoud, implementatie van campagnes en processen /-behandeling, serverbeheer, data-analyse /-adviesdiensten en trainingsdiensten.

Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. stamgegevens van klanten, zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingshistorie), gebruik en metadata (bijv. als onderdeel van de evaluatie en prestatiemeting van marketingmaatregelen). Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens, tenzij deze deel uitmaken van de verwerking in opdracht. Dit omvat onze klanten, prospecten, hun klanten, gebruikers, websitebezoekers of -werknemers, alsmede derden. Het doel van de verwerking is het leveren van contractuele diensten, facturatie en onze klantenservice. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO (contractuele diensten) en artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO (analyse, statistieken, optimalisering, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens die nodig zijn om de contractuele diensten te rechtvaardigen en uit te voeren en wijzen op de noodzaak van openbaarmaking ervan. Bekendmaking aan externe partijen vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is in het kader van een opdracht. Bij de verwerking van de in het kader van een opdracht aan ons verstrekte gegevens handelen wij in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever en de wettelijke vereisten voor de verwerking van opdrachten overeenkomstig art. 28 DSGVO en verwerken wij de gegevens niet voor andere doeleinden dan die welke in de opdracht zijn vermeld.

Wij wissen de gegevens na afloop van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak van opslag van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd; bij wettelijke archiveringsverplichtingen worden de gegevens na afloop gewist (6 jaar, conform § 257 § 1 HGB, 10 jaar, conform § 147 § 1 AO). In het geval van gegevens die aan ons in het kader van een bestelling door de klant, wissen we de gegevens in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, in het algemeen na het einde van de bestelling.

Contacterend

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of social media), de gegevens van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de verwerking ervan in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter b. (in de context van contractuele/precontractuele betrekkingen), artikel 6, lid 1, onder f) (andere verzoeken) DSGVO. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een systeem voor relatiebeheer (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Tweejaarlijks wordt deze eis opnieuw bekeken; ook de wettelijke archiveringsverplichtingen zijn van toepassing.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde website tags via een interface kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google marketingdiensten in ons online aanbod kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over de Google-services. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal verminderen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware hierop in te stellen; gebruikers kunnen Google ook verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod en de verwerking van deze gegevens door Google te verzamelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren kunt u vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of anoniem gemaakt.

Google Universal Analytics

Wij gebruiken Google Analytics in het ontwerp als „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ ” verwijst naar een proces van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse gebaseerd is op een pseudoniem gebruikers-ID en een pseudoniem profiel van de gebruiker met informatie van het gebruik van verschillende apparaten wordt aangemaakt (zogenaamde “cross-device tracking”).

Doelgroepvorming met Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de advertenties van Google en haar partners in reclamediensten alleen weer te geven aan gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die door de bezochte webpagina’s worden bepaald) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde “remarketing” of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van remarketing publieken willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers.

Google AdWords en conversie meting

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken het online marketingproces Google “AdWords” om advertenties in het Google Advertising Network te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op websites, etc.) zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een verondersteld belang in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod meer specifiek weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is in andere online aanbiedingen, wordt dit “remarketing” genoemd. Bij de toegang tot onze en andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, voert Google direct een code van Google uit en worden (her)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker bezoekt, welke inhoud hem/haar interesseert en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en nadere informatie over het gebruik van het onlineaanbod.

We ontvangen ook een individuele “conversiecookie”. De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien echter alleen het totaal aantal anonieme gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google dat de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie houder, ongeacht wie deze cookie houder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren kunt u vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) sen in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Online aanwezigheid in social media

Wij onderhouden online presentaties binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen op onze websites te schrijven of ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod doen wij geen toezeggingen of garanties van welke aard dan ook op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO) inhoud of dienstenaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”), te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”). “Pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Vimeo

We kunnen de video’s integreren van het platform “Vimeo” van de provider Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Privacy verklaring: https://vimeo.com/privacy. Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en het privacybeleid (https://www.google.com/policies/privacy) en de opt-out-opties kan raadplegen voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Wij integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (in de regel in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit lettertypen van Adobe

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO) externe lettertypen van Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland. Adobe is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Google+

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van het platform Google+, aangeboden door Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van dit onlineaanbod binnen Google kunnen delen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het Google+-platform, kan Google de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies aan de profielen van de gebruikers daar toewijzen.

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). ). Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren kunt u vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).